Naudojimosi portalu Stogosamata.lt taisyklės

§1. Bendrosios nuostatos

 • Stogosamata.lt yra interneto portalas, kurios savininkas yra ribotos atsakomybės bendrovė Tecta Sp. z o.o., kurios buveinės adresas: Gabijos 32, Vilnius.

 • Kiekvienas asmuo, pradedantis naudotis portalu Stogosamata.lt, tuo pačiu susipažįsta su šiomis taisyklėmis ir pritaria jų sąlygoms.

 • Portalas Stogosamata.lt yra interneto puslapis, kuriame veikia stogo dangos kainų apskaičiavimo mechanizmas bei pateikiama informacija, susijusi su stogo dangų rinka. Informacija, nuotraukos ir kita medžiaga, skelbiama portale Stogosamata.lt, yra iš dalies gauta iš trečiųjų asmenų bei stogo dangų gamintojų, o puslapio tvarkytojai nesikiša į minėtos informacijos turinį.

 • Stogosamata.lt pasilieka teisę keisti, atšaukti ar sustabdyti bet kokią portalo Stogosamata.lt funkciją ar savybę.

§2. Naudotojo atsakomybė

 • Visa informacija ir pasiūlymais, skelbiamais portale Stogosamata.lt, naudotojai naudojasi savo rizika.

 • Naudojimuisi portalu Stogosamata.lt yra taikomi ribojimai, išplaukiantys iš Lietuvos teisės normų ir bendrai priimtų elgesio principų, kurie yra taikomi visiems interneto naudotojams ir yra skirti apsaugoti jų bei trečiųjų asmenų interesus.

 • Naudotojas įsipareigoja padengti visus nuostolius ir žalą, atsiradusius dėl jo kaltų veiksmų, o taip pat patenkinti trečiųjų asmenų reikalavimus, įskaitant ir išieškomus teismo keliu, nukreiptus prieš bendrovę Tecta Sp. z o.o. ir susijusius su jo veiksmais, prieštaraujančiais šioms taisyklėms ar kaip nors kitaip kaltais.

§3. Portalo Stogosamata.lt atsakomybė

 • Gavęs pagrįstos informacijos apie portale Stogosamata.lt esančią medžiagą, kuri prieštarauja teisei arba pagrįstiems trečiųjų asmenų interesams ir vertybėms, portalas Stogosamata.lt imsis atitinkamų veiksmų, skirtų teisės normas, visuomeninio bendrabūvio ir geros moralės principus atitinkančiai padėčiai atkurti.

 • Portalas Stogosamata.lt neprivalo saugoti jokios portalui atsiųstos ar jame paskelbtos medžiagos atsarginių kopijų.

 • Informacija, pateikiama portale Stogosamata.lt, yra gaunama iš laisvai prieinamų šaltinių arba trečiųjų šalių, turinčių teisę suteikti tokią informaciją. Stogosamata.lt deda visas pastangas, kad ši informacija būtų tikroviška ir aktuali, tačiau neprisiima atsakomybės už ją, kadangi neturi galimybės patikrinti jos tikslumo, tikroviškumo, naujumo ir išsamumo.

 • Portalas Stogosamata.lt yra interneto įrankis, skirtas padėti statytojams sudaryti profesionalų ir tikslų stogo dangos kainos įvertinimą. Bendradarbiaudamas su įmonėmis portalas automatiškai parengia pasiūlymą stogo dangos komplektui įsigyti, o potencialus vartotojas yra nukreipiamas į sistemą, kur yra suderinami visi stogo medžiagų įsigijimo klausimai.

 • Stogo dangos įsigijimo pasiūlymas nėra laikomas oferta, kaip ji yra apibrėžiama Civiliniame kodekse. Šis pasiūlymas yra tik informacinio pobūdžio.

 • Portalo Stogosamata.lt redakcija deda visas pastangas, kad portale pateikiamas turinys ir kainynai būtų kuo naujesni, o stogo dangos įsigijimo pasiūlyme nebūtų klaidų. Reikia atkreipti dėmesį, kad Stogosamata.lt remiasi algoritmais, skaičiuojančiais dangos kainą, kurie kai kuriais atvejais gali būti netobuli ir lemti klaidingus arba neišsamius skaičiavimus.

 • Stogosamata.lt turi teisę bet kada koreguoti interneto puslapio www.stogosamata.lt turinį, neinformuodama apie tai naudotojų. Stogosamata.lt neprisiima jokios atsakomybės už galimus vėlavimus, klaidas ar informacijos neišsamumą, o taip pat interneto puslapio www.stogosamata.lt veikimo sutrikimus.

 • Šis interneto puslapis - www.stogosamata.lt – yra tik informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių įsipareigojimų iš Stogosamata.lt.

 • Su išlyga dėl atitinkamų teisės aktų ir šių taisyklių, Stogosamata.lt neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl ydingo duomenų perdavimo sistemos veikimo, įskaitant įrangos gedimus, informacijos persiuntimo vėlavimus ir sutrikimus. Stogosamata.lt dės visas pastangas, kad bet koks informacijos perdavimas internetu būtų saugus, t. y., kad siunčiama informacija būtų persiųsta išsaugant konfidencialumą, vientisumą ir baigtumą, tačiau negarantuoja, kad toks duomenų perdavimas bus saugus.

§4. Techninės išlygos

 • Atsižvelgiant į techninius apribojimus, Stogosamata.lt negali garantuoti, kad internetu siunčiama informacija naudotoją pasieks neklaidingos, baigtinės ir išsamios formos.

 • Portalo savininkas taip pat negali užtikrinti, kad portalo puslapių peržiūra visuomet vyks be sutrikimų, techninių defektų bei kad naudotojas gaus tiksliai tą informaciją kurios ieškojo.

§5. Autorių teisės

 • Tiek visam portale Stogosamata.lt esančiam turiniui, tiek atskiroms jo dalims, tokioms kaip tekstinė medžiaga, nuotraukos, grafika ir kt., galioja bendrieji autorių teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų principai. Kiekvienas naudotojas privalo gerbti ir paisyti autorių teisių.

 • Portalo Stogosamata.lt turiniu naudotojai gali naudotis tik asmeniniais tikslais. Naudoti jį kitais tikslais, ypač komerciniais, įskaitant kopijavimą, viešą atkūrimą arba suteikimą tretiesiems asmenims kitu būdu, galima tik gavus aiškų rašytinį bendrovės leidimą.